รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีพุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
   
   
งานทะเบียนนิสิต และประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร 055 968324