e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) (โครงการพัฒนาครู)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) (ตรีควบโท)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2559
   2.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) เรียนร่วมกับภาคปกติ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • รายชื่อผู้มีตารางสอบซ้ำซ้อน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
   3.ประกาศและกำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2559
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2559
   5.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 และหยุดการเรียนการสอนวันพระราชทานปริญญาบัตร
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
   6.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2559

  กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตระดับปริญญาโท–เอก ประจำปีการศึกษา 2559
  ในวัน เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559

  ** นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรฐศาสตร์และการสื่อสารระดับปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ให้รายงานตัวในช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น.


  นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission 2559

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
   print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
   (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< click here.. >>>
   (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
   7.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   8.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   9.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   10.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา