e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ 1(ด่วนที่สุด)

งานทะเบียนฯ กำลังดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาและตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียนของนิสิต หากรายวิชาไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่ งานทะเบียนนิสิต ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) ชั้น 1 ภายในวันที่ 15-27 สิงหาคม 2560

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2560
 2.การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1(ด่วนที่สุด)

งานทะเบียนฯ กำลังดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาและตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียนของนิสิต หากรายวิชาไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่ งานทะเบียนนิสิต ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) ชั้น 1 ภายในวันที่ 15-27 สิงหาคม 2560

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2560
 3.นิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. (รายต่อเนื่อง ปีที่ 2-6)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร 055968316   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2560
 4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น/ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

ภาคเรียนต้น สำหรับนิสิตแบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)

ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนิสิตแบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)

ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560
 5.พิมพ์ใบเสร็จ online(ด่วน)

นิสิตสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ผ่านระบบพิมพ์ใบเสร็จ online

คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 6.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วน)

ระดับปริญญาโท เอก


ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบโครงการพิเศษ และระบบกลาง(ADDMISSION)

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 7.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 8.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 9.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 10.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา