001211Fundamental English
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.forstd.net/prateepc
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  91 ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL51510W     
  จันทร์13:00-14:50QS 2101QSC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: Mr.Cole Mack Mayes

สำรองให้:11 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
12 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1
13 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1
14 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1
15 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1
16 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
17 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1
18 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
19 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
20 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
30-0-30
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
30-3-27
160-43-117
40-0-40
40-5-35
30-0-30
สอบกลางภาค: 24 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2111.
24 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2110.
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2111.

26 พ.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2110.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา