001211Fundamental English
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.forstd.net/prateepc
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  48 ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL58580W     
  ศุกร์08:00-09:50QS 2209QSC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: Mr.Prospero Tomayab Igupen
สำรองให้:1 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1
2 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1
3 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
4 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1
5 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1
6 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1
7 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
8 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
9 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
70-0-70
185-9-176
65-3-62
62-0-62
60-0-60
210-0-210
47-46-1
47-0-47
48-0-48
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4212.
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4212.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา