154306Pharmacology for Dentistry I
เภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 413221 และ 413222
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-11:50Pharma 6203Pharma 6C604911W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
นายอภินันท์ สิริรัตนาธร
สำรองให้:1 : 11313010059:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 3
2 : 11313010159:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 3
3 : 11313010056:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 4
4 : 11313010156:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ ) - 6 ปี ชั้นปี 4
5 : 57610561 : นางสาวศุภาพิชญ์ จันทขันธ์ ชั้นปี 6
25-21-4
30-25-5
5-0-5
5-2-3
1-1-0
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง ติดต่อผู้สอน.
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง ติดต่อผู้สอน.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา