108511Advanced Food Technology
เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50AG 5306AG 5C523W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง
สำรองให้:1 : 13302977059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แบบ 2.2) ชั้นปี 15-2-3
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา