369322Learning Management and Instruction
การจัดการเรียนรู้และการสอน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-14:50QS 3202QSC705515W     
  ศุกร์15:00-16:50QS 2201QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.สุริยา ชาปู่
สำรองให้:1 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 3
2 : 60314558 : นางสาววาสนา แรงเขตการณ์ ชั้นปี 3
3 : 60312424 : นายธีรภัทร์ ทะอินเลย ชั้นปี 3
4 : 60311885 : นายตรีเพชร เพชรชาติชั้น ชั้นปี 3
5 : 60310543 : นายกิตติพศ นิธิวุฒิ ชั้นปี 3
6 : 60314350 : นางสาววรลักษณ์ พรมตรุษ ชั้นปี 3
7 : 60311908 : นางสาวตันหยง รอดสวัสดิ์ ชั้นปี 3
8 : 60311328 : นางสาวชลดา นงค์แสน ชั้นปี 3
9 : 60315418 : นางสาวสุพัตรา บุญมา ชั้นปี 3
10 : 60316224 : นางสาวพรบุญ ศรีทะจันทร์ ชั้นปี 3
11 : 62262390 : นางสาวธนาภรณ์ ธรกิจ ชั้นปี 1
60-48-12
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
สอบกลางภาค: 14 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ED 1 ห้อง ED 1202.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา