157411Cosmetic Product Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 157303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50Pharma 6203Pharma 6C35296W     
  พุธ09:00-11:50Pharma 5304Pharma 5L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร
สำรองให้:1 : 11304030055:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 4
2 : 11304030055:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 5
3 : 11304030055:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 6
30-25-5
5-3-2
5-1-4
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง ติดต่อผู้สอน.
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง ติดต่อผู้สอน.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา