205223Essay Writing
การเขียนเรียงความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 พุธ10:00-11:50QS 2101QSC17125W     
  ศุกร์10:00-11:50QS 2101QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
สำรองให้:1 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 2
2 : 60412001 : นางสาววีรยา คณะธรรม ชั้นปี 3
3 : 60411011 : นายนพกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร ชั้นปี 3
15-12-3
1-0-1
1-0-1
สอบกลางภาค: 28 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS ห้อง QS 2302 [2/2].
สอบปลายภาค: 1 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS ห้อง QS 2302 [2/2].
หมายเหตุ: ED2
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา