219451French Literature and Intellectual Background
วรรณกรรมฝรั่งเศสและภูมิหลังทางปัญญา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ11:00-11:50QS 2101QSC36288W     
  ศุกร์15:00-16:50QS 3102QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
สำรองให้:1 : 11317090056:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 3
2 : 56261085 : นางสาวนิภาวรรณ คงขจรวงศ์ ชั้นปี 5
35-27-8
1-1-0
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2106.
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2560 เวลา 14:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2102.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา