206213Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จีน 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50QS 2101QSC29290W     
  พุธ15:00-16:50QS 4101QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ชนัญญา พวงทอง
สำรองให้:1 : 11317060056:ภาษาจีน ชั้นปี 2
2 : 58244161 : นางสาวศิรภัสสร วิชิตนาค ชั้นปี 4
3 : 58245748 : นางสาวบุญฑริกา เกตุนวม ชั้นปี 4
4 : 58413383 : นางสาวสุรดา ปานทอง ชั้นปี 4
26-26-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2108.
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2108.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา