ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2559     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  15 กรกฏาคม 2560
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  16 กรกฏาคม 2560
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1
 001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-9,11-11
12:00 - 14:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?