ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  24 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-25
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
15:00 - 17:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-5
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  25 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  26 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-8,14-21,27-34,40-46,53-60,66-73,79-86,92-99,105-112,118-125
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-53,55-60
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  27 พฤศจิกายน 2562
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2562
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2562
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-16
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?