ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2560     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  15 กรกฏาคม 2561
09:00 - 11:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  16 กรกฏาคม 2561
12:00 - 14:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1