ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  22 พฤศจิกายน 2559
13:00 - 15:00652312-3 Pharmacology of Drugs in Heart and Lung : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  19 ธันวาคม 2559
09:00 - 12:00653471-2 Law Ethic and Management for Radiological Technologist : 1 (1-0-2) 1