รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55161676 นางสาวพลอยไพลิน เมืองมูล-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56160081 นางสาวจามจุรี ธรรมมัง-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56160104 นางสาวชลดา คำจิตตะ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56160111 นางสาวช่อผกา ยอดสุทธิ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56160159 นางสาวณัฐญา ชมภูศรี-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56160234 นายปฏิภาณ คำปินตา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56160241 นายปิยะชัย ถิ่นไทยงาม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56160289 นางสาวมยุรา อินแปลง-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56160296 นางสาวรุ่งนภา สิงห์รอ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56160319 นางสาววรวีร์ วิมล-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา