รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55161560 นางสาวณัฐกมล รัตนภักดิ์-  / - 9 มกราคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
2 55161577 นายณัฐนันท์ กรสุวรรณ-  / - 9 มกราคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
3 55161638 นายนิติศาสตร์ ภูมี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
4 55161720 นางสาวเรณุกา ปานสี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
5 55161768 นายวีระพงษ์ สังข์แป้น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
6 56160012 นางสาวกนกพร ทองวัน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
7 56160029 นางสาวกนกพร อ่ำคง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
8 56160036 นางสาวกมลฉัตร ศรีจะตะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
9 56160043 นางสาวกมลวรรณ สิงห์อ้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
10 56160050 นางสาวเกศวดี สระทองเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
11 56160067 นางสาวข้าวประดับดิน สงมาอันดับหนึ่ง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
12 56160098 นางสาวจุฑามาศ สุริยนต์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
13 56160128 นางสาวโชติรส แก้วดำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
14 56160135 นางสาวณัฏฐา เวชการ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
15 56160142 นางสาวณัฐกานต์ ไชยชนะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
16 56160166 นางสาวณัฐธิดา จิตรกำเหนิด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
17 56160173 นางสาวทับทิม วงศ์ทะดำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
18 56160197 นางสาวนิปัทม์ บุญแย้ม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
19 56160203 นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
20 56160210 นางสาวเนตรนภา หงษ์ทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
21 56160258 นางสาวพัชรา รักษาคม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
22 56160265 นางสาวพิมพ์ผกา อ่องแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
23 56160272 นางสาวภูมรินทร์ พันอบ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
24 56160340 นางสาวศิริวิมล วงค์คำแสน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
25 56160357 นางสาวสุกัญญา เมืองนก-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
26 56160364 นางสาวสุจิตรา เรืองพูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
27 56160371 นางสาวสุปรียา ทาต่อยอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
28 56160388 นางสาวเสาวลักษณ์ สระทองเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
29 56160395 นายอดิพงษ์ ช่อรักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
30 56160401 นางสาวอภิษฐา ยอดยิ่งอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
31 56160418 นางสาวอมรรัตน์ คำน้อม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
32 56160425 นางสาวอริสรา ปินใจ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา