รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55161089 นายณัฐพล จันทิพย์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
2 56160456 นางสาวปฑมกร มูลทะสิทธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
3 56160463 นางสาววาสนา แย่งเพ็ชร-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
4 56163099 นางสาวจริยา พิมพ์จันทร์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
5 56163105 นางสาวเจษฎาพร สายทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
6 56163129 นายชนะพล อัครผล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
7 56163174 นางสาวณภัชนันท์ สำเร็จ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
8 56163204 นางสาวดารารัตน์ ทัพหมี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
9 56163211 นางสาวดุจหทัย เหล็กน้ำคบ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
10 56163228 นางสาวธัญรัศม์ พงษ์วิวัฒิวราภา-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
11 56163235 นางสาวนฤมล อุประ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
12 56163259 นางสาวบุญญิสา รัตนจารุเรือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
13 56163266 นางสาวประภาพร ส่งแจ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
14 56163327 นางสาวยุทธพร ดวงจินดา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
15 56163334 นายยุทธพิชัย มากร-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
16 56163358 นางสาววิภาวี พุทธรักขิโต-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
17 56163426 นายอภิสิทธิ์ อ่วมแจง-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
18 56163433 นางสาวอรจิรา แสงเขิ่ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
19 56163440 นางสาวอัญธิกา ป้องคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
20 56311308 นายเตชธร ชนะเพียอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
21 56311964 นางสาวสุกัญญา พลเลิศอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา