รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56161316 นางสาวกชกร ลวดทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
2 56161323 นางสาวกรณิการ์ ศรีนาทะนันท์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
3 56161347 นายกิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
4 56161354 นางสาวเกศศิณี ยศมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
5 56161392 นางสาวชุติมา เกิดชื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
6 56161408 นางสาวณัชนันท์ เวชสูงเนิน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
7 56161446 นางสาวน้ำฝน คงนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
8 56161453 นางสาวเบญจพร ภูสะเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
9 56161484 นายพรชัย รุ่งเรือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
10 56161521 นางสาวเพชรา โยมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
11 56161545 นายภาณุพงศ์ พ่วงรอด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
12 56161552 นางสาวภิรมยา อินทรเขตการ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
13 56161576 นางสาวรัมภานุช อาชีวะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
14 56161583 นางสาวรุ่งนภา ยางไธสง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
15 56161590 นายวชร ชาวเชียงขวาง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
16 56161606 นางสาววรธิดา สอนเตจา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
17 56161613 นางสาววรรทนี เฉียงเมืองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
18 56161620 นางสาวศิลามาศ จันทิ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
19 56161651 นางสาวสิริวรรณ สัพโส-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
20 56161699 นางสาวอรชุดา จาดเปรม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา