รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54163978 นายรัชภัณฑ์ ศรีอรุณนิรันดร์-  / - 8 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 56161309 นางสาวกชกร เชาว์เลขา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
3 56161316 นางสาวกชกร ลวดทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
4 56161323 นางสาวกรณิการ์ ศรีนาทะนันท์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
5 56161330 นางสาวกานติมา ใชยทอง-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
6 56161347 นายกิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
7 56161354 นางสาวเกศศิณี ยศมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
8 56161378 นางสาวจิตรกาญจน์ เพลิดขุนทด-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161392 นางสาวชุติมา เกิดชื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
10 56161408 นางสาวณัชนันท์ เวชสูงเนิน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
11 56161415 นายณัฐพงศ์ กล่ำทัพ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
12 56161422 นายณัฐพงศ์ เดชปาน-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
13 56161439 นางสาวนัฎฐา โพธิ์เย็น-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
14 56161446 นางสาวน้ำฝน คงนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
15 56161453 นางสาวเบญจพร ภูสะเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
16 56161460 นายไปรวิทย์ สุระนิด-  / - 9 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
17 56161477 นางสาวผกามาศ ศรอินธนู-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
18 56161484 นายพรชัย รุ่งเรือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
19 56161491 นางสาวพรพรรณ เฟื่องมะณี-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
20 56161514 นางสาวพิทยารัตน์ พ่วงพร้อม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
21 56161521 นางสาวเพชรา โยมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
22 56161538 นางสาวภัทรวดี ฉายเนตร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
23 56161545 นายภาณุพงศ์ พ่วงรอด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
24 56161552 นางสาวภิรมยา อินทรเขตการ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
25 56161576 นางสาวรัมภานุช อาชีวะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
26 56161583 นางสาวรุ่งนภา ยางไธสง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
27 56161590 นายวชร ชาวเชียงขวาง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
28 56161606 นางสาววรธิดา สอนเตจา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
29 56161613 นางสาววรรทนี เฉียงเมืองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
30 56161620 นางสาวศิลามาศ จันทิ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
31 56161637 นางสาวศิวิณี ศรีสุข-  / - 14 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
32 56161644 นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
33 56161651 นางสาวสิริวรรณ สัพโส-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
34 56161675 นางสาวสุธิตา เสถียร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติร่วมรับปริญญา
35 56161699 นางสาวอรชุดา จาดเปรม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
36 56162399 นายศุภวิชญ์ อมรศิริชัยรัตน์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา