รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56161729 นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
2 56161736 นางสาวกันทิมา เชื้อดี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
3 56161743 นางสาวกานดา เเซ่ว้างอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
4 56161750 นายกิจจาพัฒน์ ขำเดช-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
5 56161767 นางสาวกิตติยา มาเอี่ยม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
6 56161774 นางสาวเครือทิพย์ เกตุทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
7 56161781 นางสาวจาริณี จันทรมณี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
8 56161804 นางสาวจิรัชยา ปั้นกล่ำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
9 56161828 นางสาวจีรยา ใจตรง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
10 56161835 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ฉาย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
11 56161842 นางสาวจุฑารัตน์ นักฟ้อนอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
12 56161859 นางสาวจุฑารัตน์ รองทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
13 56161866 นางสาวจุฬารัตน์ พิมป่าติ้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
14 56161873 นายเฉลิมพล บุญมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
15 56161880 นายชาญณรงค์ บัวทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
16 56161897 นายชานนท์ ประจักษ์ภูปัญญา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
17 56161903 นายชูเกียรติ พระดาเวช-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
18 56161910 นางสาวญาดา ศรีเตว็ด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
19 56161927 นายฑิฆัมพร จันซ้อน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
20 56161934 นายดนุสรณ์ แสนวงษา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
21 56161941 นางสาวดาริกา รักแจ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
22 56161958 นายดุษฎี แน่งน้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
23 56161965 นายทรงพล อินคุ้ม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
24 56161972 นายทิวัตถ์ ปั้นศักดิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
25 56161989 นายธนกร สุภากาย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
26 56161996 นางสาวธนพรรณ ผู้ผ่องอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
27 56162009 นายธนพล ลุนหวิทยานนท์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
28 56162016 นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
29 56162023 นายธีรวรรษ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
30 56162061 นางสาวนารีรัตน์ เถื่อนคุ้ม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
31 56162092 นางสาวเบญจพร ขึมจันทร์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
32 56162108 นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิ้มรทีพงษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
33 56162115 นางสาวเบญจา พิมชาวนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
34 56162122 นางสาวปภาวรรณ อ่อนคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
35 56162139 นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
36 56162160 นายพงษ์ศธร แพงผม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
37 56162177 นางสาวพริ้มเพรา ชูม่วง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
38 56162184 นางสาวพัชรินทร์ จุ้ยกลิ่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
39 56162191 นางสาวพัชรีภรณ์ ยอดฉัตร-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
40 56162207 นายพีรพัฒน์ โทนธนู-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
41 56162214 นายพีรัตน์ พรมชาติ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
42 56162238 นายภาวิช พานแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
43 56162245 นางสาวมัทนี นามเมือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
44 56162269 นางสาวรจเรข ขำคม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
45 56162276 นางสาวรัชฎาภรณ์ ต่อยนึ่ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
46 56162290 นางสาววิกานดา ทองสุกดี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
47 56162306 นางสาววิชชุนี ขุมดินพิทักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
48 56162320 นางสาววิมลมาศ กุลแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
49 56162337 นางสาววีรยา ปานพรม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
50 56162344 นางสาวศจี แย้มนิล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
51 56162351 นางสาวศศิธร สังข์นาค-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
52 56162368 นางสาวศิริกานดา รอดเงิน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
53 56162375 นางสาวศิริพันธุ์ พงษ์วัฒนไพศาล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
54 56162382 นางสาวศิริลักษณ์ ไวว่อง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
55 56162405 นายเศกสรรพ์ นิยมญาติ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
56 56162412 นายเศรษฐวัฒน์ วิจารณ์พล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
57 56162429 นางสาวสุทธิดา อ้นน้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
58 56162436 นางสาวสุธิสา ฝั้นต๊ะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
59 56162443 นางสาวสุนิษา พงษ์รื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
60 56162467 นางสาวสุพิชชา ปลื้มสุข-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
61 56162474 นางสาวสุภาภรณ์ มีมุขอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
62 56162481 นายสุรศักดิ์ ทองม่วง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
63 56162504 นางสาวหัทยา ชาวสวนแตง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
64 56162528 นายอธิศักดิ์ ทองเลิศ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
65 56162535 นางสาวอมรรัตน์ นิลโชติ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
66 56162542 นางสาวอรทัย ขุนชาวนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
67 56162559 นายอรรถพล เตียวเย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเข้ารับปริญญา
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา