รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55061662 นางสาวทิฆัมพร นิลุบล-  / - 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 55062874 นายกุลโรจน์ สมโสภา-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 55062904 นางสาวณัฐพัชร์ ยางงาม-  / - 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 55062935 นางสาวสุธาวดี อยู่กรุง-  / - 14 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 57060786 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นาคทั่ง-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 57060793 นายอณุพล หมื่นยงค์-  / - 10 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา