รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56060145 นางสาวพนิดา เมฆทัพ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56060169 นางสาวศลิษา พรมเสน-  / - 8 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56060176 นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย-  / - 8 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 58060280 นางสาวกมลชนก ห่วงมี-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 58065179 นางสาวธัญณ์ชนก เขียวคำ-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา