รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54060680 นายธนา แช่มช้อย-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54063780 นางสาวชนิดา แสงทับทิม-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 54063797 นายภูวรินทร์ พรมรินทร์-  / 2 20 ธันวาคม 2558 23 เมษายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54063803 นางสาวสุภัสชา จันพร-  / 2 20 ธันวาคม 2558 14 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 55062812 นางสาวพิชญานิน เพชรล้อมทอง-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 56064044 นางสาวอรวรรณ อรุณราช-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา