รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56163068 Mr.YORT LAICHHEANG-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56161293 นางสาวอำภา พุ่มเจริญ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56161286 นางสาวอัญมณี ดิษฐบรรจง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161279 นางสาวอังคณา วัฒนะกูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161262 นางสาวอรุณทิพย์ ธูปเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161255 นางสาวอริสราภรณ์ บรรณศรี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56161248 นางสาวอรวรรณ ทิมขำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56161231 นางสาวอภิญญา ขวัญอ่อน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161200 นายอนุชา จินาเกตุ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56161187 นางสาวสุนิษา แดงคง-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56161170 นางสาวสุธามาศ ชื่นสนธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56161163 นายสิทธิชัย แพทย์ไชโย-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56161156 นางสาวสาวิตรี สกุลรัง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56161149 นางสาวสายสุนีย์ กองโกย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56161132 นางสาวสายฝน แสนโซ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56161125 นายสาธิต แผ้วบุญ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56161118 นายสมลักษณ์ ผิวหล่อ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56161095 นางสาวศิริชนก ปิระกะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56161071 นางสาววิไลลักษณ์ มีชัยโย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56161064 นางสาววิรกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56161057 นายวิทวัส ยมมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 56161040 นางสาววิชชุดา ซุยคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 56161026 นางสาววลิตา บุญทะจิตต์อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56161019 นางสาววราภรณ์ กองต๊ะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56161002 นางสาววรลักษณ์ อ้วนแก่นจันทร์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56160982 นางสาวรุ่งนภา อารีทม-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
27 56160975 นายรัตนชาติ ครุฑบัว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
28 56160968 นายรังสิมันต์ สระทองอยู่อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
29 56160951 นายรพีวิชญ์ บุญแพทย์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
30 56160937 นางสาวมาริสา มุนตรี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
31 56160920 นางสาวมาราตรี ช่อชั้น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
32 56160883 นางสาวภัทราพร คำเฉย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
33 56160876 นางสาวภัทรสุดา ทรัพย์กำเนิดมี-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
34 56160869 นางสาวภัทรวดี วงศ์สง่า-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
35 56160845 นายพสุเทพ พุทธวงศ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
36 56160838 นายพงศธร กวาวตาง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
37 56160821 นางสาวปัทมวรรณ บุญเกื้อ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
38 56160814 นางสาวปรียา แซ่หลอ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
39 56160791 นางสาวประกายแก้ว ถนอมศักดิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
40 56160784 นายนิติพัฒน์ มีมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
41 56160777 นางสาวนันทวรรณ บุญมี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
42 56160760 นางสาวนัฐรีญา หงษ์ยี่สิบเอ็ด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
43 56160753 นางสาวนฤมล กลิ่นพูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
44 56160746 นายนภัส เอี่ยมอ่อน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
45 56160739 นางสาวธิดาธาร กิติกุล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
46 56160715 นางสาวธนสร ธนังเศรษฐ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
47 56160692 นางสาวทิพวรรณ ฮองกุลอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
48 56160678 นางสาวดาราณีย์ วงศ์มานะกูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
49 56160661 นางสาวณัฐริกา จันทร์สุข-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
50 56160630 นางสาวณัฏฐา เกินวงค์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
51 56160623 นางสาวณัฎทิชากร คำฤกษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
52 56160616 นางสาวฐิติมา ทะสุใจ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
53 56160593 นายชาญชัย บุญเติม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
54 56160562 นายจิรัสติชัย ถือมั่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
55 56160548 นางสาวจรัสศรี อินทร์ภักดี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
56 56160524 นางสาวขนิษฐา รังผึ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
57 56160517 นางสาวเกษราภรณ์ เสาสุวรรณ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
58 56160500 นางสาวกุลปริยา ทิมเครือจีน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
59 56160494 นางสาวกานต์พิชชา แก้วดวง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
60 56160487 นางสาวกนกวรรณ สิงห์ดา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
61 56160470 นางสาวกชกร ทวีศรี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
62 55310937 นางสาวศศิธร ใจบุญอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา