รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54160731 นางสาวอัจฉริยา ปัญญาเฉียบ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 54162230 นางสาวกนกพรรณ พงษ์พานิช-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56162146 นายปัณณธร เมฆลอย-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ