รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56060138 นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล-  / - 27 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 57060984 นางสาวธิติมา เพ็ชรคง-  / - 27 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 57061028 นางสาวเมทินี นาคดี-  / - 31 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 58061898 นายนิพนธ์ มาวัน-  / - 31 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ