รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56060107 นางสาวจุฑาพร หงส์ผาทอง-  / - 14 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 56060114 นายณัฐปกรณ์ สุขโอสถ-  / - 19 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 56060152 นางสาวรมิดา กร่ำศรี-  / - 28 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 56063863 นายนัทนันทน์ สอนง่าย-  / - 19 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ