รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56160012 นางสาวกนกพร ทองวัน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56160029 นางสาวกนกพร อ่ำคง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56160036 นางสาวกมลฉัตร ศรีจะตะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56160043 นางสาวกมลวรรณ สิงห์อ้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56160050 นางสาวเกศวดี สระทองเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56160067 นางสาวข้าวประดับดิน สงมาอันดับหนึ่ง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56160098 นางสาวจุฑามาศ สุริยนต์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56160128 นางสาวโชติรส แก้วดำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56160135 นางสาวณัฏฐา เวชการ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 55161560 นางสาวณัฐกมล รัตนภักดิ์-  / - 9 มกราคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56160142 นางสาวณัฐกานต์ ไชยชนะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56160166 นางสาวณัฐธิดา จิตรกำเหนิด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 55161577 นายณัฐนันท์ กรสุวรรณ-  / - 9 มกราคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56160173 นางสาวทับทิม วงศ์ทะดำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 55161638 นายนิติศาสตร์ ภูมี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56160197 นางสาวนิปัทม์ บุญแย้ม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56160210 นางสาวเนตรนภา หงษ์ทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56160203 นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56160258 นางสาวพัชรา รักษาคม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56160265 นางสาวพิมพ์ผกา อ่องแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56160272 นางสาวภูมรินทร์ พันอบ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 55161720 นางสาวเรณุกา ปานสี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 55161768 นายวีระพงษ์ สังข์แป้น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56160340 นางสาวศิริวิมล วงค์คำแสน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56160357 นางสาวสุกัญญา เมืองนก-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56160364 นางสาวสุจิตรา เรืองพูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
27 56160371 นางสาวสุปรียา ทาต่อยอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
28 56160388 นางสาวเสาวลักษณ์ สระทองเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
29 56160395 นายอดิพงษ์ ช่อรักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
30 56160401 นางสาวอภิษฐา ยอดยิ่งอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
31 56160418 นางสาวอมรรัตน์ คำน้อม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
32 56160425 นางสาวอริสรา ปินใจ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ