ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2562
 2.กำหนดตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2562
 3.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2562
 4.กำหนดตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2562
 5.พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุธศักราช 2562 (ปีการศึกา 2561)(ด่วน)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2562
 6.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปี 2562

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท เอก บัณฑิตชั้นสูง) ประจำปี 2562
ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์

  • วันที่ 21-22 มิถุนายน
       ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบระเบียนประวัตินิสิต และ พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่
  • วันที่ 22 มิถุนายน
       วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ตามกำหนดการ..

ค้นหารหัสนิสิต

* มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาให้แก่นิสิตใหม่ทุกคน โปรดตรวจสอบรายวิชาของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไป

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 7.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 8.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 9.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 10.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 11.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 12.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 13.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550