ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2560
 2.นิสิตรหัส59 ที่มีผลการเรียนน้อยกว่า 1.50(ด่วนที่สุด)

นิสิตรหัส59 ที่มีผลการเรียนน้อยกว่า 1.50 ให้นิสิตติดต่องานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
   3.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย(ด่วนมาก)

  กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตระดับปริญญาโท–เอก ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
  ในวัน เสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560


  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
   4.กำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วน)
  Click for more detail..
  ประกาศโดย   กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน โทร 0-5596-8616   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2560
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   7.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550