กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว / NUNET Account
รหัสผ่าน


Login with secure SSL(https). Click here..Password สำหรับนิสิต

  • รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับ รหัสเข้าใช้งานระบบเครือข่าย Internet มหาวิทยาลัย
  • กรณีนิสิตลืมรหัสผ่าน กรุณาติดตต่อ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.055 961524
  • Password สำหรับ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

  • รหัสผ่าน สำหรับ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา
  • กรณีลืม password กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนนิสิต ฯ พร้อมหลักฐานการยืนยันตัวตน
  •         
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
          และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
     
    ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
    งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
    อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

    โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา