กลุ่มอาจารย์
    คณะ 
     รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลหมายเหตุ
  ภาคฯ : -ไม่กำหนด-   
  DEVนาย พัฒนาระบบ ทะเบียน มน.
  NUREGนาย งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา