ตารางการใช้ห้อง
 อาคารปฎิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
 วิทยาเขต พิษณุโลก