ตารางการใช้ห้อง
 อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 วิทยาเขต พิษณุโลก