ตารางการใช้ห้อง
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
 วิทยาเขต พิษณุโลก