รายชื่อนิสิต
รายวิชา219451 : French Literature and Intellectual Background
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 56261085 นางสาวนิภาวรรณ คงขจรวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
2 58261748 นางสาวกวิสรา แก้วแดง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
3 58261762 นางสาวเกวริน อินสุตา ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
4 58261786 นางสาวคุณัญญา คงนวล ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
5 58261809 นายจิรายุ ยะตาหิ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
6 58261816 นางสาวเจนจิรา ยอดลี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
7 58261830 นางสาวชนัดดา มีแสง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
8 58261847 นางสาวชลลดา ชำนาญผา ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
9 58261885 นางสาวณัฐกมล มาผึ้ง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
10 58261915 นางสาวทิพาพร ศรีพยัคฆ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
11 58261922 นางสาวธณัณณัฏฐ์ ศรีนันทา ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
12 58261939 นางสาวธนิษฐา อยู่ปาน ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
13 58261946 นายธเนศ เอี่ยมสินธุ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
14 58261953 นายนพพล สุขต่าย ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
15 58261960 นางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
16 58261977 นางสาวนัฐมล ชูศักดิ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
17 58261984 นางสาวนันทวัน อินทร์ธนู ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
18 58262011 นางสาวปรารินทร์ สารราษฎร์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
19 58262042 นางสาวปิยธิดา กิตวงค์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
20 58262073 นางสาวพัชริดา อรอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
21 58262080 นางสาวพิชชา สุขพิทักษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
22 58262103 นางสาววรรณรดา พระทองคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
23 58262127 นางสาววิมลรัตน์ ปัญญานาค ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
24 58262172 นางสาวสุนิตา ศรีเพ็ชร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
25 58262196 นางสาวหงส์เหม ครุฑทอง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
26 58262202 นางสาวอรเทพิน จิตรพยัฆ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
27 58263759 นางสาวอันนา ครองระวะ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
28 58263919 นายรัฐธรรมนูญ สุ่มแก้ว ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)