รายชื่อนิสิต
รายวิชา001211 : Fundamental English
กลุ่ม43
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61162578 นางสาวกุลธิดา อิ่นแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 61162592 นางสาวมาริสา โพธิ์ปรากฎ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 61360080 นางสาวกนิษฐา แก้วโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 61360202 นายกลวัชร บุญทิพย์จำปา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 61360226 นางสาวกวิสรา เลิศประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 61360240 นายกษิดิศ สุขสบาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 61360271 นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 61360363 นายกิจโกศล สายคำทร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 61360547 นายคุณากร โทปุรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 61360585 นายจักรภัทร จันทร์เมือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 61360653 นายจารุวิทย์ จันทรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 61360752 นายจิรายุทธ ศรีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 61360783 นางสาวจุฑาภรณ์ กันยาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 61360820 นางสาวเจนจิรา นาหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 61360899 นายชนากานต์ จันตืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 61360912 นายชนาธิป จินดามณี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 61360967 นางสาวชลธิชา คำเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 61361018 นายชัยวุฒิ ไวเชิงค้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 61361087 นายชุติพนธ์ เทพเทพา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 61361117 นายชูชัย อาคม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 61361360 นายณัฐพงค์ แซ่ด่าน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 61361384 นายณัฐพงศ์ โนลี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 61361421 นายณัฐพล ผิวแดง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 61361506 นายณัฐสิทธิ์ แสนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 61361537 นางสาวณิชานันท์ หมื่นคน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 61361568 นางสาวดลพร เอี๊ยะศรีวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 61361605 นายเดชาธร ธนสุทธิภัทร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 61361735 นายธนกร แสวงลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 61361780 นายธนธรณ์ คงวิริยะกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 61361810 นายธนบูรณ์ ท้องธาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 61361827 นายธนพล แก่นกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 61361971 นายธนาธิป เนื้อทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 61361995 นายธนายุทธ์ จันทร์เพ็ญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 61362114 นายนนทกร สังข์แสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 61362152 นายนนทวัฒน์ สมคำพี้ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 61362374 นายนิติพัฒน์ อุปการะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 61362411 นางสาวนุชนาถ ทองพัฒนวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 61362589 นายปรมัตถ์ วงศ์ตะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 61362633 นางสาวปวริศร บำรุงเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา