รายชื่อนิสิต
รายวิชา001211 : Fundamental English
กลุ่ม67
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1 61340068 นางสาวกนกนิภา เหลืองตรงกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
2 61340273 นางสาวกรรณิการ์ ดำดี บธ.บ. (การเงิน)10
3 61340389 นายกฤษณะ เจริญศิลป์ บธ.บ. (การเงิน)10
4 61340488 นางสาวกัญญารัตน์ ฟักหล่ำ บธ.บ. (การเงิน)10
5 61340570 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา บธ.บ. (การเงิน)10
6 61340624 นายกิตติศักดิ์ หล้าเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
7 61340891 นายคมิก ตนะทิพย์ บธ.บ. (การเงิน)10
8 61341072 นางสาวจิตราพร คุ้มเสม บธ.บ. (การเงิน)10
9 61341096 นายจิรพงศ์ ยาวิเศษ บธ.บ. (การเงิน)10
10 61341171 นางสาวจีราวรรณ ท้าวเงิน บธ.บ. (การเงิน)10
11 61341263 นางสาวจุฑารัตน์ มะโนปา บธ.บ. (การเงิน)10
12 61341454 นางสาวชนากานต์ เขียวเมือง บธ.บ. (การเงิน)10
13 61341577 นางสาวชลธิชา ธรรมศิวานนท์ บธ.บ. (การเงิน)10
14 61341584 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด บธ.บ. (การเงิน)10
15 61341614 นางสาวชลิตา อุปกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
16 61341669 นางสาวชัญญา สารมโน บธ.บ. (การเงิน)10
17 61341737 นายชินวัฒน์ เหลื่อมเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
18 61341751 นางสาวชุติกาญจน์ โทสาลี บธ.บ. (การเงิน)10
19 61341768 นายชุติเทพ สุวรรณรัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
20 61341799 นางสาวชุติมา คำแสน บธ.บ. (การเงิน)10
21 61342024 นายณฐกร เหล่าสุทธิ บธ.บ. (การเงิน)10
22 61342093 นางสาวณัฏฐณิชา พานิช บธ.บ. (การเงิน)10
23 61342253 นางสาวณัฐณิชา ธรรมสอน บธ.บ. (การเงิน)10
24 61342475 นายณัฐวุฒิ ชัยคำ บธ.บ. (การเงิน)10
25 61342741 นายไททัน สินธุวารินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
26 61342802 นายธนทัต ตินะมาตร บธ.บ. (การเงิน)10
27 61342826 นายธนพนธ์ เกียรติวิชชุกุล บธ.บ. (การเงิน)10
28 61342970 นางสาวธนัชชา ทวีวิโรจน์สกุล บธ.บ. (การเงิน)10
29 61343045 นางสาวธนาภรณ์ อำพา บธ.บ. (การเงิน)10
30 61343052 นางสาวธนาภา ศรีวิชัย บธ.บ. (การเงิน)10
31 61343151 นางสาวธัญญาเรศ สุขหนุน บธ.บ. (การเงิน)10
32 61343229 นายธันวา น้อยอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
33 61343397 นายธีรศักดิ์ อินทกนก บธ.บ. (การเงิน)10
34 61343595 นางสาวนภาพร นาคทอง บธ.บ. (การเงิน)10
35 61343878 นางสาวนิรมล ดวงปัญญาสว่าง บธ.บ. (การเงิน)10
36 61343908 นางสาวนิศารัตน์ ทองเนื้ออ่อน บธ.บ. (การเงิน)10
37 61343946 นายเนติศักดิ์ สุขเกษม บธ.บ. (การเงิน)10
38 61343953 นางสาวบัวบูชา ตั้งจิตติพร บธ.บ. (การเงิน)10
39 61343977 นางสาวบุญธิมารัตน์ แสนสุขสกุลชล บธ.บ. (การเงิน)10
40 61344134 นางสาวปภาวดี แซ่กือ บธ.บ. (การเงิน)10
41 61344417 นางสาวปาณิสรา อาจรักษา บธ.บ. (การเงิน)10
42 61344523 นางสาวปิยะนุช พรมแพร บธ.บ. (การเงิน)10
43 61344592 นายพงศธร เรืองแจ่ม บธ.บ. (การเงิน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา