รายชื่อนิสิต
รายวิชา205312 : Analytical and Critical Reading
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58363305 นายธนาธิป น่วมอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
2 59260078 นางสาวกมลวรรณ โกธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
3 59260207 นายกันตวิชญ์ สวัสดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
4 59260337 นางสาวขวัญฤทัย ใจยอด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
5 59260399 นางสาวคุณณณัฐ ราชบุรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
6 59260450 นางสาวจิตตินันท์ นิตยะประภา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
7 59260474 นางสาวจิตรตา เล็กกลาง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
8 59260634 นายเจษฎา นกดำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
9 59260658 นายฉีโห ซง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
10 59260726 นางสาวชนิกานต์ ทองสาย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
11 59260801 นายชุติพนธ์ บุญศิริ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
12 59260832 นางสาวญาณิศา เตียวเจริญพร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
13 59260900 นายณัฏฐ์ สุปินตา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 59261181 นายทัตพล ยมกวาง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 59261273 นางสาวธนกนก คำหล้า ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 59261396 นางสาวธนารักษ์ หอมจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
17 59261419 นางสาวธมลวรรณ หรุ่นโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 59261457 นางสาวธันธนันท์ หิรัญจันท์กุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 59261686 นางสาวบงกชกร เวียงนาค ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
20 59261709 นางสาวบัณฑิตา งานฉกรรจ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 59261891 นางสาวปานวาด ศรีวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
22 59262133 นางสาวพิชญ์ณภัทร ศรีคำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 59262409 นางสาวมัลลิยา ตุนาโป่ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
24 59262454 นายยศพันธ์ เจริญจิตติชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
25 59262690 นายวัชรพันธ์ ทองใหญ่ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
26 59262737 นางสาววิไลวรรณ แผ้วเกษม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
27 59263079 นางสาวสิรีธร วงค์ชื่น ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
28 59263178 นางสาวสุภาพร แซ่ตั้ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
29 59263413 นางสาวอรวรรณ ปานานนท์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
30 59263420 นางสาวอรอมล ลิ่มปนาท ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
31 59311336 นางสาวฉัตรชนก จิตรหมั่น ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
32 59413320 นางสาวทักษพร แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
33 60263535 นางสาวรัฐวิสาห์ สังขวดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา