รายชื่อนิสิต
รายวิชา208353 : Writing Official Documents
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 59260016 นางสาวกชพรรณ มั่นนุช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 59260139 นายกรินทร์ พรมบ่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 59260191 นางสาวกัณฐิมา แสงโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 59260443 นางสาวจันทกานต์ เม่นสิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 59260481 นางสาวจิตริน ลัมยศ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 59260641 นายเจษฎากร แซ่ลิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59261198 นางสาวทัศดาว สารีนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 59261259 นางสาวทิพวรรณ พุทธจร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 59261655 นางสาวนิธิมา ไชยเทศ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 59261822 นางสาวปริชญา สุขแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 59261884 นางสาวปัทมา กุ่ยรักษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 59262270 นางสาวแพรวา อู๋เจริญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 59262515 นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 59262584 นางสาววนัสนันท์ ทาคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 59262683 นายวัชรพงษ์ ภักดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 59262799 นางสาวศศิกานต์ แก้วน่วม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 59262959 นางสาวสมลวรรน เซ็นนันท์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา