รายชื่อนิสิต
รายวิชา205202 : Communicative English for Research Presentation
กลุ่ม61
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะนิติศาสตร์
1 59190061 นางสาวกรรณภิรมย์ สิงห์แก้ว น.บ.10
2 59190085 นางสาวกัญญ์วรา วิลาวัณย์ น.บ.10
3 59190115 นางสาวกันยารัตน์ มั่นคง น.บ.10
4 59190139 นางสาวกาญจนา มีบุญ น.บ.10
5 59190160 นายกิตติปัญญา คุณนาเมือง น.บ.10
6 59190368 นางสาวจิดาภา พงศ์นภารักษ์ น.บ.10
7 59190375 นางสาวจิตตา จงอยู่เย็น น.บ.10
8 59190382 นายจิรภัทร กิจบูรณะ น.บ.10
9 59190399 นายจิรวัฒน์ เดชพงษ์ น.บ.10
10 59190412 นางสาวจิราวรรณ อุบัติ น.บ.10
11 59190467 นางสาวฉัตรฑริกา พงษ์ทอง น.บ.10
12 59190481 นางสาวชญานิษฐ์ เรืองศรี น.บ.10
13 59190542 นางสาวชนาภา แสงดอก น.บ.10
14 59190580 นางสาวชลกร พึ่งประดิษฐ์ น.บ.10
15 59190603 นางสาวชลธิชา ชำนาญหมอ น.บ.10
16 59190658 นางสาวชิดชนก เรืองศรี น.บ.10
17 59190719 นางสาวญานิกา บัวขาว น.บ.10
18 59190740 นางสาวฐิตาภรณ์ พรมมาบุญ น.บ.10
19 59190795 นางสาวณัชชา กันนัย น.บ.10
20 59190993 นายธวัชชัย ปันหล้า น.บ.10
21 59191006 นางสาวธัญลักษณ์ เถอะจ๋า น.บ.10
22 59191204 นายบัญญวัต ศรีธาดา น.บ.10
23 59191211 นางสาวบุญฑริกา มีมาก น.บ.10
24 59191228 นางสาวบุษยมาส ดวงทิพย์ น.บ.10
25 59191266 นายปฏิพล กอสุนทร น.บ.10
26 59191273 นางสาวปทิตตา ชนเเดน น.บ.10
27 59191297 นางสาวปธิตา อินทจันทร์ น.บ.10
28 59191303 นางสาวปภัสสร คำสุรันทร์ น.บ.10
29 59191310 นางสาวปภาพัฒน์ สุวรรณรัตน์ น.บ.10
30 59191419 นายพงศกร เจริญศรี น.บ.10
31 59191457 นางสาวพัชราภา สาครเขต น.บ.10
32 59191495 นางสาวพิชญ์สินี รักรู้ธรรม น.บ.10
33 59191570 นางสาวพีรดา พรมเมือง น.บ.10
34 59191600 นายพีระพงศ์ ย่องแก้ว น.บ.10
35 59191884 นางสาววรรัตน์ อุ่นตาล น.บ.10
36 59191891 นางสาววรัญญา วสุพลนฤนาท น.บ.10
37 59191945 นายวัฒนา ธรรมสาลี น.บ.10
38 59192003 นายศรัณญ์ ผึ่งสิงห์ น.บ.10
39 59192027 นางสาวศศิกานต์ ละอองเดช น.บ.10
40 59192034 นางสาวศศิชา จุลมุสิทธ์ น.บ.10
41 59192058 นางสาวศิริลักษณ์ ก๋าคำ น.บ.10
42 59192102 นางสาวสโรชา พัวสุวรรณ์ น.บ.10
43 59192218 นางสาวสุพัชชา พาผล น.บ.10
44 59192225 นางสาวสุพิชชา ลือคำแผง น.บ.10
45 59192232 นางสาวสุพิชญา สุขเกษม น.บ.10
46 59192256 นายสุมิต แก้วเพียร น.บ.10
47 59192393 นางสาวอัจฉราพร อินปิ่น น.บ.10
48 59192430 นางสาวอารียา เออ้าย น.บ.10
49 59192454 นายอุกฤษฏ์ ค้ำจุน น.บ.10
50 59192485 นางสาวกนกพิชญ์ อินงาม น.บ.10
51 59192492 นางสาวกานดาวสี วรรณภักดิ์ น.บ.10
52 59192607 นางสาวอุษา ภัทรนำโชค น.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา