รายชื่อนิสิต
รายวิชา208354 : Writing Children’s Literature
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 57191855 นางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญแน่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 57711596 นางสาวจุฑามาศ ใจสมัคร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 58263902 นางสาวรัชนก สิทธิกัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 58712165 นางสาวพัฒนียา เดชาบุญญากร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 59260191 นางสาวกัณฐิมา แสงโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 59260443 นางสาวจันทกานต์ เม่นสิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59260481 นางสาวจิตริน ลัมยศ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 59260542 นางสาวจุฑาทิพย์ แท่นหิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 59260641 นายเจษฎากร แซ่ลิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 59260894 นางสาวณัชชา นุ่มเนื้อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 59261198 นางสาวทัศดาว สารีนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 59261259 นางสาวทิพวรรณ พุทธจร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 59261655 นางสาวนิธิมา ไชยเทศ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 59261822 นางสาวปริชญา สุขแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 59261884 นางสาวปัทมา กุ่ยรักษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 59262270 นางสาวแพรวา อู๋เจริญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 59262515 นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 59262584 นางสาววนัสนันท์ ทาคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 59262638 นางสาววรางคณา วิโรทุษ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 59262683 นายวัชรพงษ์ ภักดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 59262799 นางสาวศศิกานต์ แก้วน่วม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 59262881 นางสาวศุภกานต์ คู้ลู้ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 59263123 นางสาวสุนิษา แสงอุ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 59310926 นางสาวจันทร์จิรา วรวาส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 59312449 นางสาวดวงเดือน บัวเรือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 60260114 นางสาวกรวรรณ ปลุกเศก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 60260480 นางสาวเจนนิษา กระทุ่มศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 60260756 นางสาวณริศรา กระจอนกลิ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 60260787 นางสาวณัฏฐยา ยศสอน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 60260923 นายณัฐเมธา จิตรกำเหนิด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 60261258 นายธันวา ภาคาเนตร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 60261371 นางสาวนริศรา ปาลี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 60261821 นายพงธ์ธร พวงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 60261999 นางสาวพัชรพร มงคลพันธุ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 60262132 นางสาวแพรวพรรณ บุญรอด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 60262811 นางสาวสาวิตรี จันทาโลก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 60263108 นางสาวสุภาวดี ศรีลาบัว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 60263351 นางสาวอัฉรียา น่วมอิ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 60263368 นางสาวอัญชลี เจริญดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)