Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 การสอบโดยระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2564
 2.การสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2563(ด่วนที่สุด)

การสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563
สำหรับระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
(กำหนดการสอบ วันที่ 9-17 มกราคม 2564)
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบกลางภาค จากเดิมจัดสอบแบบปกติ(ห้องสอบ) เปลี่ยนเป็นการจัดสอบโดยระบบออนไลน์
ทั้งนี้ ให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบ ได้ที่ ทะเบียนออนไลน์

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2564
 3.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563(การสอบโดยระบบออนไลน์)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2563
 4.COVID-2019(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563
และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
รายละเอียดประกาศ..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2563
 5.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต online

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2563
New Student Registration Naresuan University acadyear 2020


ENTER..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2563
 6.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์

แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
 7.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 8.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 9.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 10.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 11.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 12.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)