Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนต้น/ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 2.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 3.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 4.ตรวจสอบยอดเงินค้างชำระก่อนลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2565(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2565
 5.ยื่นขอรับเงินคืน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ด่วน)

   สำหรับนิสิตลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2564 และลงทะเบียนแบบรายปี 2564 ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บและชำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกิน ตามประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปลาย/2564

Click..ดำเนินการยื่นขอรับเงินคืน

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2565
 6.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ภาคเรียน 2/2564(ด่วน)

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2564
New Student Registration Naresuan University acadyear 2021


ENTER..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2564
 7.ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา(ด่วน)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055968314-5   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
 8.แบบประเมินระบบ REG

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 9.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 10.การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศ..

ประกาศโดย   งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 055968316-7   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 11.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 12.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)