ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน1 เม.ย. 2562 8:30 น.30 เม.ย. 2562 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ค. 2562 8:30 น.27 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน31 พ.ค. 2562 8:30 น.31 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน1 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ก.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่15 มิ.ย. 2562 8:30 น.18 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่19 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก15 มิ.ย. 2562 8:30 น.18 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)27 มิ.ย. 2562 8:30 น.27 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )24 มิ.ย. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 7 มิ.ย. 2562 6:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 17 มิ.ย. 2562 6:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 27 มิ.ย. 2562 6:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 37 มิ.ย. 2562 6:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 47 มิ.ย. 2562 6:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ7 มิ.ย. 2562 6:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)1 ก.ค. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)1 ก.ค. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)1 ก.ค. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ9 ก.ค. 2562 8:30 น.13 ก.ย. 2562 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 28 มิ.ย. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่28 มิ.ย. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 8 ก.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 7 มิ.ย. 2562 6:00 น.15 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)8 ก.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 7 มิ.ย. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินผู้สอนโดยนิสิต
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.17 พ.ย. 2562 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา28 ต.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค10 ส.ค. 2562 8:30 น.18 ส.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค12 ต.ค. 2562 8:30 น.27 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 18 ก.ค. 2562 8:30 น.22 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 22 ก.ย. 2562 8:30 น.16 ก.ย. 2562 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2562 0:00 น.30 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I23 ก.ค. 2562 8:30 น.23 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา14 ต.ค. 2562 8:30 น.14 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา17 พ.ค. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา24 มิ.ย. 2562 8:30 น.23 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ15 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ20 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา28 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน24 มิ.ย. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน21 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง27 ธ.ค. 2562 8:30 น.27 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P25 ต.ค. 2562 8:30 น.25 ต.ค. 2562 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)