ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน1 ก.ย. 2563 8:30 น.30 ก.ย. 2563 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 ต.ค. 2563 8:30 น.30 ต.ค. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน30 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )23 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 6 พ.ย. 2563 8:00 น.20 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 116 พ.ย. 2563 8:00 น.20 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 212 พ.ย. 2563 8:00 น.16 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 39 พ.ย. 2563 8:00 น.12 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 46 พ.ย. 2563 8:00 น.9 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ6 พ.ย. 2563 8:00 น.9 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 23 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)27 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)27 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)27 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ9 ธ.ค. 2563 8:30 น.15 ก.พ. 2564 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 27 พ.ย. 2563 8:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่27 พ.ย. 2563 8:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 9 ธ.ค. 2563 6:00 น.14 ธ.ค. 2563 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 9 ธ.ค. 2563 6:00 น.14 ธ.ค. 2563 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)9 ธ.ค. 2563 6:00 น.14 ธ.ค. 2563 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 6 พ.ย. 2563 8:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินผู้สอนโดยนิสิต
 • 23 พ.ย. 2563 8:30 น.19 เม.ย. 2564 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 23 พ.ย. 2563 8:30 น.23 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา29 มี.ค. 2564 8:30 น.6 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค9 ม.ค. 2564 8:30 น.17 ม.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 มี.ค. 2564 8:30 น.28 มี.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 18 ธ.ค. 2563 8:30 น.21 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 21 ก.พ. 2564 8:30 น.15 ก.พ. 2564 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I22 ธ.ค. 2563 8:30 น.22 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา15 มี.ค. 2564 8:30 น.15 มี.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา16 ต.ค. 2563 8:30 น.6 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา23 พ.ย. 2563 8:30 น.22 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ23 เม.ย. 2564 8:30 น.23 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ28 เม.ย. 2564 8:30 น.28 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา29 มี.ค. 2564 8:30 น.29 มี.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน23 พ.ย. 2563 8:30 น.23 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน20 พ.ย. 2563 8:30 น.20 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง4 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P26 มี.ค. 2564 8:30 น.26 มี.ค. 2564 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)