ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ค. 2564 8:30 น.29 พ.ค. 2564 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 มิ.ย. 2564 8:30 น.1 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน28 มิ.ย. 2564 8:30 น.28 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่16 มิ.ย. 2564 8:30 น.17 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย18 มิ.ย. 2564 8:30 น.20 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพัก14 มิ.ย. 2564 8:30 น.15 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)1 ก.ค. 2564 8:30 น.1 ก.ค. 2564 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป1 มี.ค. 2564 8:30 น.31 มี.ค. 2564 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )21 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน1 เม.ย. 2564 8:30 น.30 เม.ย. 2564 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 4 มิ.ย. 2564 8:00 น.18 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 114 มิ.ย. 2564 8:00 น.18 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 210 มิ.ย. 2564 8:00 น.14 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 37 มิ.ย. 2564 8:00 น.10 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 44 มิ.ย. 2564 8:00 น.7 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ4 มิ.ย. 2564 8:00 น.7 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 21 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)21 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)21 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)21 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ6 ก.ค. 2564 8:30 น.10 ก.ย. 2564 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 25 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่25 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 1 พ.ย. 2564 8:30 น.31 ม.ค. 2565 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 1 พ.ย. 2564 8:30 น.31 ม.ค. 2565 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)1 พ.ย. 2564 8:30 น.31 ม.ค. 2565 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 21 มิ.ย. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • 21 มิ.ย. 2564 8:30 น.24 ต.ค. 2564 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 21 มิ.ย. 2564 8:30 น.24 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา25 ต.ค. 2564 8:30 น.21 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค7 ส.ค. 2564 8:30 น.15 ส.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 ต.ค. 2564 8:30 น.24 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 15 ก.ค. 2564 8:30 น.19 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 230 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ก.ย. 2564 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 มิ.ย. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I20 ก.ค. 2564 8:30 น.20 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา11 ต.ค. 2564 8:30 น.11 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา10 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา21 มิ.ย. 2564 8:30 น.6 ส.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ15 พ.ย. 2564 8:30 น.15 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ18 พ.ย. 2564 8:30 น.18 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา26 ต.ค. 2564 8:30 น.26 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน21 มิ.ย. 2564 8:30 น.21 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน18 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง (ชั้นปีที่ 1)27 ธ.ค. 2564 8:30 น.27 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P22 ต.ค. 2564 8:30 น.22 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร21 มิ.ย. 2564 8:30 น.6 ส.ค. 2564 22:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)