ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2566     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
26 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ค. 2566 8:30 น.30 พ.ค. 2566 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 มิ.ย. 2566 8:30 น.1 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน3 ก.ค. 2566 8:30 น.3 ก.ค. 2566 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่19 มิ.ย. 2566 8:30 น.22 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย24 มิ.ย. 2566 8:30 น.25 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพัก18 มิ.ย. 2566 8:30 น.22 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)6 ก.ค. 2566 8:30 น.6 ก.ค. 2566 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป1 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน3 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 5 มิ.ย. 2566 7:00 น.23 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 120 มิ.ย. 2566 7:00 น.23 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 215 มิ.ย. 2566 7:00 น.19 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 310 มิ.ย. 2566 7:00 น.14 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 45 มิ.ย. 2566 7:00 น.9 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ5 มิ.ย. 2566 7:00 น.9 มิ.ย. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 26 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)26 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)26 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)26 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ11 ก.ค. 2566 8:30 น.15 ก.ย. 2566 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 30 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่30 มิ.ย. 2566 7:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 11 ก.ค. 2566 8:00 น.17 ก.ค. 2566 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 11 ก.ค. 2566 8:00 น.17 ก.ค. 2566 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)11 ก.ค. 2566 8:00 น.17 ก.ค. 2566 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 5 มิ.ย. 2566 8:30 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • 20 ส.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 26 มิ.ย. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา30 ต.ค. 2566 8:30 น.19 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค19 ส.ค. 2566 8:30 น.27 ส.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค14 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 110 ก.ค. 2566 8:30 น.24 ก.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 24 ก.ย. 2566 8:30 น.18 ก.ย. 2566 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2566 0:00 น.30 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I25 ก.ค. 2566 8:30 น.25 ก.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา16 ต.ค. 2566 8:30 น.16 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา8 พ.ค. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา26 มิ.ย. 2566 8:30 น.25 ก.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ17 พ.ย. 2566 8:30 น.17 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ22 พ.ย. 2566 8:30 น.22 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา30 ต.ค. 2566 8:30 น.30 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน26 มิ.ย. 2566 8:30 น.26 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน23 มิ.ย. 2566 8:30 น.23 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง (ชั้นปีที่ 1)29 ธ.ค. 2566 8:30 น.29 ธ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P27 ต.ค. 2566 8:30 น.27 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร26 มิ.ย. 2566 8:30 น.25 ก.ค. 2566 22:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)